Autozoekhulp
De expert in zoekopdrachten.

Algemene voorwaarden Autozoekhulp : 


Definities : 

1. Autozoekhulp: Autozoekhulp, gevestigd te Herten.
2. Klant: degene met wie Autozoekhulp een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Autozoekhulp en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden :

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Autozoekhulp.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen :

1. Alle prijzen die Autozoekhulp hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Autozoekhulp hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Autozoekhulp te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Autozoekhulp vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Autozoekhulp, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door Autozoekhulp een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan
worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. Autozoekhulp is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Autozoekhulp de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
9. Autozoekhulp heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Autozoekhulp prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Autozoekhulp op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Opschortingsrecht :                                                                        

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening :

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Autozoekhulp te verrekenen met een vordering op Autozoekhulp.

Levertijd :

1. De door Autozoekhulp opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding
daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft
afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Autozoekhulp.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin
het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Autozoekhulp niet binnen 14 dagen na daartoe
schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering :

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten : 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Gevolgen niet tijdig betalen :                                                          

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Autozoekhulp gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Autozoekhulp.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buiten gerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Autozoekhulp zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Autozoekhulp op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Autozoekhulp, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Autozoekhulp te betalen.

Verpakking en verzending :

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens
het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te
laten maken, bij gebreke waarvan Autozoekhulp niet aansprakelijk kan worden gehouden voor
eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorg draagt, dient hij eventuele zichtbare
beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden
aan Autozoekhulp, bij gebreke waarvan Autozoekhulp niet aansprakelijk kan worden gehouden voor
eventuele schade.

Verzekering :

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen
onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

  • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst.
  • Zaken van Autozoekhulp die bij de klant aanwezig zijn.
  • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

2. De klant geeft op eerste verzoek van Autozoekhulp de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie :

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze
voor Autozoekhulp enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst :

1. Autozoekhulp voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uit.
2. Autozoekhulp heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten
door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en
betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Autozoekhulp tijdig kan beginnen aan de uitvoering
van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Autozoekhulp tijdig kan beginnen aan de uitvoering van
de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de
klant.

Informatieverstrekking door de klant :

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van
de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Autozoekhulp.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde
informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard
van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Autozoekhulp de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Autozoekhulp redelijkerwijs verlangde
informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor
vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de
klant.

Duur van de overeenkomst :

1. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn
stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de
overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand(en), c.q. een consument
de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de
overeenkomst van rechtswege.
2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden
een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn
moet de klant Autozoekhulp schriftelijk in gebreke stellen.

Geheimhouding : 

1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Autozoekhulp ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Autozoekhulp waarvan hij weet of redelijkerwijs
kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat
verspreiding ervan Autozoekhulp schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde
informatie ook geheim houdt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  • Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende
overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding :

1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel
eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Autozoekhulp een onmiddellijk opeisbare
boete van € 5.0001.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven
genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure
nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige
rechten van Autozoekhulp waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring :

De klant vrijwaart Autozoekhulp tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de
door Autozoekhulp geleverde producten en/of diensten.

Klachten :

1. De klant dient een door Autozoekhulp geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te
onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de
overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Autozoekhulp daarvan zo spoedig mogelijk, doch
in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Autozoekhulp uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen
hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming,
zodat Autozoekhulp in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden
dat Autozoekhulp gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn
overeengekomen.

Ingebrekestelling :

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Autozoekhulp.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Autozoekhulp ook
daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant :

Als Autozoekhulp een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst
aan Autozoekhulp verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Autozoekhulp :

1. Autozoekhulp is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die
schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid (vergoeding kan nooit meer zijn dan het factuurbedrag).
2. Indien Autozoekhulp aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe
schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst (vergoeding kan nooit meer zijn dan het factuurbedrag).
3. Autozoekhulp is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Autozoekhulp aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een
gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige)
uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot
het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft (vergoeding kan nooit meer zijn dan het factuurbedrag).

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn :

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Autozoekhulp vervalt in elk geval 12 maanden na de
gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten
het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding :

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Autozoekhulp toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere
aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Autozoekhulp niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan
kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Autozoekhulp in verzuim is.
3. Autozoekhulp heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel
indien Autozoekhulp kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te
vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht :

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming
van Autozoekhulp in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet
aan Autozoekhulp kan worden toegerekend in een van de wil van Autozoekhulp onafhankelijke
situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk
wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet
van Autozoekhulp kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend:
noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht
van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteit- internet-,
computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene
vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Autozoekhulp 1 of meer verplichtingen naar de
klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Autozoekhulp er weer aan
kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide
partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Autozoekhulp is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als
het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst :

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud
ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden : 

1. Autozoekhulp is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Autozoekhulp zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten :

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden
overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Autozoekhulp.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83,
tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid :

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken,
dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het
dichtst in de buurt komt van wat Autozoekhulp bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor
ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter :

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Autozoekhulp is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor
houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet
dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 07 maart 2019.